Gilbert Decock
Jean -Pierre Viot

(2 / 10 2016 - 18 / 12 2016)

                         

                                                                                                                       COMPOSITIE I olieverf/doek/plaat 25 X 25 cm                     MUTATION hout  olieverf h=63/b=67 cm

                                                                                                                                                                                          foto: den heeck

Gilbert Decock exposeerde over gans Europa en is vertegenwoordigd in meer dan 40 openbare verzamelingen. Hij is een van de meest uitgesproken verdedigers van de zuivere abstractie. Zijn werk sluit aan bij de strekking die gedragen is door de volkomen concreetheid. Gilbert Decock speelt het geometrische karakter van de cirkel en het vierkant tegenover elkaar uit in een dans van harmonie en orde. Dankzij zijn uitzonderlijk talent putte hij uit deze minimale vormen een enorme veelheid aan variaties. Decock gebruikt de tonale diepte van zwart, bruin en grijs; later kwam ook rood. De middelpunten van de cirkel en het vierkant vallen meestal samen. Deze superpositie vraagt een aparte lezing. Door middel van overlappingen en oversnijdingen wordt de associatie met een meerdimensionale ruimte opgewekt. Het werk van Gilbert Decock straalt rust en sereniteit uit. Vanaf 1990 worden de composities speelser, losser waarin weglatingen, kantelingen en lijnonderbrekingen belangrijk worden. Decock’ s oeuvre bestaat uit schilderijen, gouaches, zeefdrukken, beelden, reliëfs en juwelen.

 Gilbert Decock a exposé partout en Europe et est représenté dans plus de 40 collections publiques. Il est l’un des plus ardent défenseurs de l’abstraction pure. Son travail suit les règles conformes à la portée du parfaitement concret. Gilbert Decock met face à face le caractère géométrique du cercle et du carré et les place en ordre  avec harmonie. C’est grâce à son talent exceptionnel, qu'il a pu réaliser une multitude de variantes avec ce minimum d’éléments. Decock exploit la profondeur tonale des couleurs, principalement le noir, le brun, le gris; plus tard également le rouge. La plupart du temps, les points centraux du cercle et du carré correspondent. Cette superposition exige une lecture adaptée et spéciale. Avec des chevauchements et des intersections, Decock crée l’illusion d’un espace multidimensionnel. Le travail de Gilbert Decock respire le calme et la sérénité. Depuis 1990 les compositions deviennent plus souples, plus ludiques  en jouant avec des omissions, des inclinaisons et des sauts de ligne.
L’œuvre de Decock comporte des peintures, des gouaches, des sérigraphies, des sculptures, des reliefs et des bijoux.

 Gilbert Decock had exhibitions all over Europe and has been represented in more than 40 public collections. He is one of the most outspoken defenders of the pure hard abstraction. His work is in line with the scope of the perfect concreteness. Gilbert Decock plays off the geometric character of the circle against the square in a dance of harmony and complete order. Thanks to his exceptional talent he is able to draw a vast multitude of variations based on a minimal amount of figures. Decock uses the tonal depth of black, brown and grey color and later also red. The center points of a circle and a square usually fall together. This superposition requires a specific reading from the observer. Overlaps and cuttings put Decock’s works in an association with a multidimensional space. Gilbert Decock’s work is full of peace and serenity. After 1990 his compositions became looser and more playful, in which omissions, tilts and line breaks became more important. Decock’s works consist of paintings, gouaches, silk-screen prints, sculptures, reliefs and jewelry.

 Gilbert Decock hat in ganz Europa ausgestellt und ist in mehr als 40 öffentlichen Sammlungen anwesend. Er ist einer der schärfsten Verteidiger der reinen schweren Abstraktion. Seine Arbeit stimmt ganz überein mit der entsprechenden perfekten Konkretheit. Gilbert Decock spielt den geometrischen Charakter der Kreis und das Quadrat gegen einander aus in einem Tanz von Harmonie und Ordnung. Dank seinem außergewöhnlichen Talent ist er im Stande eine Vielzahl von Variationen zu machen mit einem Minimum von Formen. Decock nutzt die klangliche Tiefe von schwarzer, brauner und grauer; später auch von roter Farbe. Die Mittelpunkte der Kreis und das Quadrat fallen in der Regel zusammen. Diese Superposition erfordert eine separate Lesung. Mit der Hilfe von Überlappungen und Durchschnitten entsteht ein Zusammenhang mit einem multidimensionalen Raum. Gilbert Decocks Arbeit strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. Ab 1990 sind die Zusammensetzungen mehr spielerisch und lockerer, wo Auslassungen, Unterlassungen und Linienunterbrechungen wichtig sind. Gilbert Decock Arbeit besteht aus Gemälden, Gouachen, Siebdrucken, Skulpturen, Reliefs und Schmuck.

 

                                          
   RELIEF CUBES (2013) 30 X 30 cm  acryl/doek                                             SPACIAL acryl/doek 60 X 40 cm 2015  
                     foto: Jean-Pierre VIOT  

                                                                   

Jean-Pierre Viot maakt schilderijen en beelden. Telkens weet hij met een zeer beperkt aantal geometrische elementen zoals lijnen, driehoeken, vierkanten, cirkels, cirkelsegmenten en een beperkt kleurgebruik een unieke taal te ontwikkelen. Het resulterend minimalisme nodigt uit tot contemplatie en creëert iets universeels dat uit wiskundige middelen is ontsproten. Jean-Pierre Viot vindt in de ritmische beweging een momentopname, ze is niet statisch, niet bevroren maar een dialoog tussen evenwicht en onevenwicht. De kijker die ‘de foto’ maakt is er emotioneel mee verbonden. In de doeken van Viot spelen haarfijne lijnen een zeer belangrijke rol. Zijn werk is een synthese tussen poëtische intuïtie en wetenschappelijke methodiek. In de beelden van Jean-Pierre Viot vinden we de werkwijze van zijn doeken terug. Een spel van tegenstellingen, een evenwicht, een elegante kracht tussen vlakken en open ruimten. Dikwijls de tegenstelling zwart-wit met soms een raak geplaatste kleurentoets in dialoog met de lichtere elementen.

“Binnen de concrete kunst vertegenwoordigt Jean-Pierre Viot  een volledig onafhankelijke positie. Zijn sculpturen en schilderijen getuigen van een evenwicht tussen ongelijke elementen. Ze vormen composities die ons tot meditatieve visuele ervaringen brengen en ons ontvankelijk maakt voor rust en stilte. Dit is een zegen in een wereld die door beelden overspoeld wordt."
Dr
. Antje Lechleiter  (05/2016) – vertaling den Heeck”

Jean-Pierre Viot représente une position complètement autonome, indépendante au sein de l’art concret. Ses sculptures et peintures sont des preuves d’équilibre parmi des éléments inégaux. Ils forment une composition qui nous permet d’avoir des expériences visuelles méditatives et qui nous rend sensible au calme et réceptif à la simplicité.  Un bonheur dans un monde submergé de plus en plus d’images.
Dr. Antje Lechleiter (05/2016) - Traduction : Irène Heinzelmann

Jean-Pierre Viot makes paintings and sculptures. Every time he manages to develop a unique language with a very limited number of geometric elements such as lines, triangles, squares, circles, circle segments, using only a few colors. The resulting minimalism invites to contemplation and creates something universal originated from mathematical resources. Jean-Pierre Viot finds in the rhythmic movement a still, not statically, not frozen but as a dialogue between equilibrium and disequilibrium. The viewer who ‘takes the picture’ is emotionally involved. In Viot’s canvases very fine lines play an important role. His work is a synthesis of poetic intuition and scientific methodology. In Jean-Pierre Viot’s sculptures we can recognize a similar method as in his paintings, a game of contrasts, a balance, an elegant power between surfaces and open spaces. We often observe a contrast between black and white, sometimes with a touch color key placed in dialogue with the brighter elements. 

“In concrete art Jean-Pierre Viot occupies a perfect stand-alone position. His sculptures and paintings shows us a unique balance of unequal elements. They form a harmony giving us a meditative viewing experience and makes us susceptible for  sensitive calm and receptive to simplicity. A happiness in this world submerged with images."
Dr. Antje Lechleiter (05/2016) – Translated by : den Heeck”
 

Jean-Pierre Viot macht Bilder und Skulpturen. Jedes Mal schafft er es um mit einer sehr begrenzten Anzahl von geometrischen Elementen wie Linien, Dreiecke, Quadrate, Kreise, Kreissegmente und gelingt selbst darin mit einer beschränkten Anwendung von Farben eine einzigartige Sprache zu entwickeln. Der daraus resultierende Minimalismus lädt zum Kontemplation ein und schafft damit etwas Universelles aus mathematischen Mitteln entstanden. Jean-Pierre Viot findet in der rhythmischen Bewegung eine Momentaufnahme - diese ist nicht statisch, nicht erstarrtet,  sondern ein Dialog zwischen Gleichgewicht und Ungleichgewicht. Der Betrachter, der das Bild macht, ist emotional verbunden. In Viots Malerei spielen sehr feine Linien eine wichtige Rolle. Sein Werk ist eine Synthese poetischer Intuition und wissenschaftlicher Methodik. In Jean-Pierre Viots Skulpturen finden wir eine ähnliche Methode wie in seinen Gemälden zurück, ein Spiel der Gegensätze, ein Gleichgewicht und elegante Kraft zwischen Oberflächen und Freiflächen. Wir beobachten oft ein Kontrast zwischen Schwarz und Weiß, gelegentlich mit einem wohlgeformten  Pinselstrich ganz im Dialog mit den leichteren Elementen.

Jean-Pierre Viot vertritt innerhalb der konkreten Kunst eine volkommen eigenständige Position. Seine Skulpturen und Gemälde sind Zeugnisse der Ausgewogenheit ungleicher Elemente. Sie bilden einen Zusammenklang, der uns meditative Seherlebnisse vermittelt und uns für die Stille und das Einfache empfänglich macht. Eine Wohltat in einer Welt, die mehr und mehr von Bildern überflutet wird."

Dr. Antje Lechleiter  (05/2016)

<<<