COVID-19

Nieuwe toestand 2020-2021

De steeds wijzigende COVID-19 situatie in België en de ons omringende landen maken dat plannen zeer moeilijk is. Het Centrum voor Constructivisme en Concrete Kunst besliste daarom haar programmatie totaal om te gooien. Beslist werd om dit jaar geen vernissages meer te organiseren, normaal zou er een zijn met Piet Van Zon begin oktober.

Praktisch betekent dit:

·         dat de werken van Gilbert Decock die tot 23  augustus getoond zouden worden, nu tot 20 december 2020 tentoongesteld blijven. De galerie is zoals elk jaar wel in september gesloten.

·         dat we tevens tot het einde van het jaar in de kunsthandel speciale acties zullen organiseren

·         dat we ‘als de toestand het toelaat’, op 16-17 januari een nieuwjaarsreceptie organiseren

·         en tenslotte er op 14 februari twee tentoonstellingen zullen starten met  Piet Van Zon (NL) en Yahya Youssef (EG/NL) )

Met uitzondering van september zal de galerie tijdens de weekends van 14:00 tot 18:00 uur open blijven, met mondmasker, handgel en social-distancing.

New programming 2020-2021

The constantly changing COVID-19 situation in Belgium and neighbouring countries makes planning very difficult. The Center for Constructivism and Concrete Art therefore decided to completely change its programming. It was decided not to organize a vernissage this year, normally there would be one with Piet Van Zon at the beginning of October.

Practically this means:

• that the works of Gilbert Decock that were to be shown until August 23, will now be on display until December 20, 2020. Like every year, the gallery is closed in September.

• that we will also organize special promotions in the art trade until the end of the year

• "If conditions allow," we will host a New Year reception on January 16-17

• and finally two exhibitions will start on February 14th with Piet Van Zon (NL) and Yahya Youssef (EG/NL)

Except for September, the gallery will remain open on weekends from 2:00 pm to 6:00 pm, with a mouth mask, hand gel and social distancing.

Nouvelle programmation 2020-2021

La situation en constante évolution du COVID-19 en Belgique et dans les pays voisins rend la planification très difficile. Le Centre du Constructivisme et de l'Art Concret a donc décidé de changer complètement sa programmation. Il a été décidé de ne pas organiser de vernissage cette année, normalement il y en aurait un avec Piet Van Zon début octobre.

Concrètement, cela signifie :

• que les œuvres de Gilbert Decock, qui devaient être exposées jusqu'au 23 août, seront désormais exposées jusqu'au 20 décembre 2020. Comme chaque année, la galerie est fermée en septembre.

• que nous organiserons également des promotions spéciales dans le commerce de l'art jusqu'à la fin de l'année

• « si les conditions le permettent », nous organiserons une réception du Nouvel An les 16 et 17 janvier

• et enfin deux expositions débuteront le 14 février avec Piet Van Zon (NL) et Yahya Youssef (EG/NL)

À l'exception de septembre, la galerie restera ouverte le week-end de 14h00 à 18h00, avec masque facial, gel pour les mains et mise à distance sociale.

neue Programmierung 2020-2021

Die sich ständig ändernde COVID-19-Situation in Belgien und den Nachbarländern macht die Planung sehr schwierig. Das Zentrum für Konstruktivismus und Konkrete kunst hat daher beschlossen, seine Programmierung komplett zu ändern.

Es wurde beschlossen, dieses Jahr keine Vernissage zu organisieren, normalerweise würde es Anfang Oktober eine mit Piet Van Zon geben.

Praktisch bedeutet dies:

• dass die Werke von Gilbert Decock, die bis zum 23. August gezeigt werden sollten, nun bis zum 20. Dezember 2020 ausgestellt werden. Wie jedes Jahr ist die Galerie im September geschlossen.

• dass wir bis Ende des Jahres auch Sonderaktionen im Kunsthandel organisieren

• "Wenn die Bedingungen dies zulassen" werden wir vom 16. bis 17. Januar einen Neujahrsempfang veranstalten

• und schließlich beginnen am 14. Februar zwei Ausstellungen mit Piet Van Zon (NL) und Yahya Youssef (EG/NL)

Mit Ausnahme von September bleibt die Galerie am Wochenende von 14.00 bis 18.00 Uhr mit Mundmaske, ‚Handgel‘ und sozialer Distanzierung geöffnet.

 

>>>